பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Monday, April 21, 2014

பாம்புக்கு கூட படச் சுருள் வாங்க இயலவில்லை.........
விலைவாசி ஏற்றத்தால்


படச் சுருள் வாங்க  இயலவில்லை... 


பாம்பு கூட படம் எடுப்பதை  நிறுத்திவிட்டதாம்......