பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Monday, August 5, 2013

ஆதார் அடையாள அட்டையை ஆன்லைனில் பெறுவதற்கு....ஆதார் அடையாள அட்டையை ஆன்லைனில் பெறுவதற்கு.

(ஏற்கனவே பதிவு செய்து, பதிவு எண் கொண்டவர்கள் மட்டும்.)ஆதார் அடையாள அட்டையின் தற்போதைய 

நிலையை  ஆன்லைனில் சரி பார்ப்பதற்கு. 

No comments:

Post a Comment