பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Monday, August 5, 2013

Provident Fund(PF) கணக்கில் எவ்வளவு தொகை?


உங்களுடைய Provident Fund(PF)  கணக்கில் எவ்வளவு தொகை 

உள்ளது என்பதை அறிய வேண்டுமா?


 CLICK HERE

No comments:

Post a Comment