பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Saturday, October 13, 2012

மின் தடை

வாழ்க்கையில் பல தடை 

அதில் ஒரு தடை 

மின் தடை 

ஒரு தடவை 

இரு தடவையல்ல 

ஒரு நாளைக்கு 

பல தடவை 

மின் தடை 

இதற்கு 

இயற்கை - ஒரு விடை 

ஆம் 

சூரியன் - விடை 

 

இயற்கை தரும் விடை 

என்றும் அதற்கில்லை தடை 

இயற்கை - இன்பம் 

செயற்கை - துன்பம்

இயற்கை தரும் மின்சாரம் 

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு வித்தாகும்.

 

 

 

1 comment: