பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Thursday, October 4, 2012

VOTER LIST CHECK

உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ளதா என சரி பார்க்க வேண்டுமா?

 

 

 இங்கே கிளிக் செய்யவும்..... 

No comments:

Post a Comment