பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Friday, October 5, 2012

TWO WHEELER  இரு சக்கர வாகனம் 

 

 

 

 

இரு சக்கர வாகனம் 

இளைஞர்களின் இதயம் 

ஓட்டும் போது கவனம் 

சாலையில் முறையாக ஓட்டினால் 

பறக்கும் விமானம் 

கொஞ்சம் தவறினால் 

நொடியில் மரணம் 

நம் நேரத்தை மிச்சமாகும் 

தூரத்தைக் குறைக்கும் 

அழகாக இருக்கும் 

ஆபத்தை அழைக்கும் 

ஓட்டும் போது கவனம் 


No comments:

Post a Comment