பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Thursday, May 30, 2013

ஜாதகம் வேண்டாம்........ சாதிக்க வேண்டும்...............

ஜாதகம் பார்க்க வேண்டாம் 

சாதிக்க நினைத்தால்......... 

ஜாதகம் நம்மை மூடனாக்கும் 

முன்னேற்றத்தைத் தடுக்கும் 

ஜாதகம் - அறிவியல் 

பலித்தது - அந்தக் காலம் 

பணம் பறிக்குது - இந்தக் காலம்

வாழ்க்கையை வீணாக்கதீர்கள்  

ஜாதகம் என்னும் மூட நம்பிக்கையால் 

முன்னோர்கள் அறிவியலால் நடப்பதைச் சரியாக 
கணித்தார்கள் 

நம் வாழ்கையை வளமாக்க..........
 
பின்னவர்கள்  நம் மேல் ஜாதகத்தைத் திணித்தார்கள் 

அவர்கள் வாழ்கையை வளமாக்க ................


ஜாதகம் - முயற்சியின் முதல் தடைக்கல்

குறிப்பு : இது என்னுடைய கருத்து. ஏற்பதும், ஏற்காததும்
 
உங்களைப் பொறுத்து.


2 comments: