பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Thursday, November 1, 2012

இளமைப்பருவம்


 காற்றில் மிதக்கும் 

கனவுகள் பிறக்கும் 

கவலைகள் மறக்கும் 

எதற்கும் சிரிக்கும் 

பாடல்கள் பிடிக்கும் 

பாடங்கள் பிடிக்காது 

2 comments: