பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Thursday, November 8, 2012

பழிவாங்கல்

உலகத்தின் மிகச் சிறந்த பழிவாங்கல் 

வாழ்ந்து காட்டுதல் 

வாழ்ந்து காட்டுங்கள்.......

 

 எல்லோரும் உங்களை ஒதுக்கும் போது  நீங்கள் தனியாக வாழ கற்றுக்  கொள்கிறீர்கள்.....

No comments:

Post a Comment