பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Saturday, November 3, 2012

வாழ்க்கையின் அர்த்தம்


நோயில் ஒரு நாள் அவதிப்பட்டால் வாழ்க்கையின் அர்த்தம் புரியும்.

 

பணம் தான் வாழ்க்கை என்ற பேதமை நீங்கும்.

 

பணத்தைத் தேடி ஓடாதே அது தொடுவானம். 
No comments:

Post a Comment