பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Thursday, January 31, 2013

உடல் தானம் செய்வீர்

 

நீங்கள் உடல் தானம் செய்ய  விரும்பினால் கீழ்க்கண்ட வலைதளத்திற்கு சென்று பார்க்கவும்.

 

Click Here

http://www.dmrhs.org/tnos/donor-card-download

No comments:

Post a Comment