பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Thursday, September 20, 2012

I AM SO LUCKY
உதவி என்று கேட்காமலே உதவும் 
நண்பன் இருந்தால் நீங்கள் 
ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி 
நான் ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி 
என் நண்பன் பெயர் உதயமூர்த்தி 

No comments:

Post a Comment