பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Friday, September 21, 2012

வரலாற்றை அறிய

வரலாற்றை அறிய வேண்டுமா?

 

 

சத்யம் தொலைக்காட்சியில் வரலாற்றின் மறுபக்கம் நிகழ்ச்சியைப் பாருங்கள்.........(நேரம் இரவு 9:30)

 

துரை கோபால் அவர்களின் இனிய பேச்சில்..........

 

No comments:

Post a Comment