பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Thursday, September 20, 2012

Solution for Pain

வேலை செய்யும் மனிதனின் 
வலிகள் குறைய வேண்டும் 
என்பதற்காக 
எந்திரங்களை உருவாக்கினோம் 
எந்திரங்களின் எண்ணிக்கை கூடின 
வலிகளின் எண்ணிக்கை 
குறையவில்லை, கூடிக்கொண்டுதான்  இருக்கின்றன.

ஆம் 
இடுப்பு வலி, தலைவலி, கால் வலி, கண் வலி, எல்லாம் வலி.

வலியைக் குறைக்க ஒரே வழி  எந்திரம்  செய்யும் வேலையை மனிதன் தன் 
கையால் செய்ய வேண்டும்.

No comments:

Post a Comment