பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Friday, September 21, 2012

NANBAN
 கம்பீரத்தின் அடையாளம் 
சிங்கம் 
காட்டில் என்னை துரத்தியது 
அம்மா என்றேன் என்னை விடவில்லை.
அப்பா என்றேன் என்னை விடவில்லை.
கடவுளே என்றேன் என்னை விடவில்லை.

நண்பா என்றேன் தலைதெரிக்கத்  திரும்பி ஓடி விட்டது.
நண்பன் என்றால் சிங்கமும் சிறிது பின் வாங்கும் 

 

ஒரு நல்ல நண்பன் நூறு உறவினர்களுக்குச் சமம்.

No comments:

Post a Comment