பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Thursday, September 20, 2012

MY ACHIVEMENT IN LIFE எல்லோருக்கும் வாழ்நாள் 
சாதனை என்று ஒன்று இருக்கும் 
என் வாழ்நாள் சாதனை மற்றவர்களுக்கு 
உதவும் அறக்கட்டளை ஒன்று 
நிறுவ வேண்டும் என்பதுதான்.

அறக்கட்டளையின் பெயர் :  

                           அன்பன் அறக்கட்டளை 
No comments:

Post a Comment