பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Monday, September 24, 2012

RECOGNISED LANGUAGES IN THE WORLD

உலகின் செம்மொழிகள்:

                                      1. சீன மொழி 

                                      2. சமற்கிருத மொழி 

                                      3. கிரேக்க மொழி 

                                      4. லத்தின் மொழி 

                                      5. கீப்ரு மொழி 

                                      6. தமிழ் மொழி 

                                      7. அரபு மொழி 

                                      8. பாரசீக மொழி

 

 

No comments:

Post a Comment