பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Monday, December 17, 2012

உலகம் அழியும்

 உலகம் அழியும்,  என்று யாராலும் முன்னரே கணித்துக் கூற இயலாது. யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் உலகம் அழியும். எதையும் நம்மால் மாற்ற முடியாது. இருக்கும் வரை சந்தோசமாக இருப்போம்.

என்னுடைய கருத்து 


1 comment: