பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Wednesday, December 19, 2012

மரம் செய விரும்பு

fjitj; jpw fhw;W tul;Lk;…………


jpwe;Njd; fhw;W tutpy;iy


fjitj; jpwe;jhy; NghJkh?


kuq;fis ghJfhf;f Ntz;lhkh?kuk; tsh;g;Nghk;, kdpj tsk; fhg;Nghk;……

 மரம் வளர்ப்பதை ஊக்குவிக்கும் நடிகர் விவேக் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி....வாழ்த்துக்கள்.


No comments:

Post a Comment