பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Tuesday, December 18, 2012

கொடுப்போம் - பெறுவோம்


 

ngWtjpy; ,y;iy kfpo;r;rp

nfhLg;gjpy; jhd; cs;sJ kdkfpo;r;rp

,d;W eP nfhLj;jhy;

ehis cyfk; cdf;F nfhLf;Fk;

nfhil ts;sy; Fiwe;jhy;

Nfhil fhyk; mjpfhpf;Fk;

,Ug;gijf; nfhQ;rk;(Viof;F) nfhL

,wf;Fk; tiu nfhL

,d;W nfhL, ehis ngW

 

nfhLg;gtNd rpwe;j kdpjd;!!!

ghhp(nfhilts;sy;)=khhp(kio)

 

mLj;j ghhp ePq;fs; jhd;……….

3 comments:

  1. கவிதை அருமை, வாழ்த்துக்கள் செந்தில் அண்ணா

    ReplyDelete
  2. அருமையான அழகான ஆழமான அர்த்தமுள்ள கவிதை

    ReplyDelete