பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Monday, December 17, 2012

நல்லவர்-செல்வர் -வெல்வர்

 

நல்லவர்-செல்வர் -வெல்வர் 

 சிலர் நண்பர் 

பலர் பகைவர் 
எவர் நண்பர் 
எவர் பகைவர் 
நல்லவர் நண்பர் 
தீயவர் பகைவர் 
நல்லவர் சுடர் 
தீயவர் இடர் 
சுடர் சிலர் 
இடர் பலர் 
கொடுப்பவர் நல்லவர் 
கெடுப்பவர் பகைவர் 
கொடுப்பவர் வெல்வர் 
கெடுப்பவர் வீழ்வர் 
கொடுப்பீர் வெல்வீ ர் எழுதியவர் செந்தில்குமார்

1 comment: