பணம் வரும் போகும். கல்வி வரும் போகாது. ///பிறருக்குக் கொடுப்பவர்கள் ஏழைகள் ஆவதில்லை. ///முயற்சி செய்வதை நிறுத்தி விட்டால் , மூச்சு விடுவதை நிறுத்தி விடு. /// தோல்வி வெற்றியின் அறிகுறி.///ஆரோக்கியம் இ௫ப்பவனுக்கு நம்பிக்கை இ௫க்கும், நம்பிக்கை இ௫ப்பவனுக்கு எல்லாமே இ௫க்கும்.

Saturday, June 1, 2013

வாழ்க்கை இன்னும் எத்தனை நாள்

எத்தனை நாள் 

 

வாழ்க்கை இன்னும் எத்தனை நாள் 

 

 மற்றவர்க்கு  நீ  என்ன செய்தாய் ?

 

இத்தனை நாள் 

 

சில நாள் படித்தாய் 

 

பல நாள் உழைத்தாய் 

 

சில நாள் மகிழ்ந்தாய் 

 

பல நாள் தவித்தாய் 

 

எத்தனை நாள் 

 

வாழ்க்கை இன்னும் எத்தனை நாள்

 

எல்லோரும் ஒன்று என நினைப்பாய்

 

இம்மையில் 

 

எல்லோருக்கும்  பொருள் கொடுப்பாய் 

 

மறுமையில்   

 

நீ மகிழ்வாய் ! மகிழ்வாய் !

2 comments: